§ 1.

Postanowienia ogólne 

1.      Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).

2.      Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Dr Paweł Szychta, dalej jako „Gabinet”)

3.      Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Gabinetu, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Gabinetu na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Gabinetu, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Gabinetu w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.


§ 2.

Cele i zadania

1.      Celem działalności Gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii jednego dnia, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.

2.      Zadaniami Gabinetu są:

1)      udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

2)      promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;

3)      Gabinet zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń opieki zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz wyszkolony personel pomocniczy.

4)      Do zadań Gabinetu należy w szczególności:

a) Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,

b) Sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia,

c) Stosowanie się do etyki zawodowej,

d) Dostarczanie nowoczesnych, efektywnych i docenionych metod leczniczych,

e) Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

f) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta

g) Używanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,

h) Wykonywanie innych zadań Gabinetu w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 3.

Struktura organizacyjna

1.      Gabinet wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Dr Paweł Szychta.

2.      W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują:

1)      jednostka organizacyjna – „Dr Paweł Szychta”


§ 4.

Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.      Gabinet prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.      Gabinet udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii jednego dnia obejmujących:

1)      chirurgia plastyczna, chirurgii ogólna, medycyna estetyczna

2)      wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;

3)      wystawianie recept;

4)      promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów, propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

5)      udzielanie konsultacji lekarskich


§ 5.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

1.      Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie regulowany jest wymogami Ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu organizacyjnego, umów cywilnoprawnych zawartych z innymi ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu leczniczego jako podwykonawcy.

 

2.      W podmiocie świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

 

3.      Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

4.      Pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.

 

5.      Aparatura i sprzęt medyczny podmiotu leczniczego są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 6.

1.      Usługi medyczne są udzielane w zakładzie leczniczym Dr Szychta zlokalizowanym w:

-Szpital Jednego Dnia Etermed,  ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk

 

a.      Usługi medyczne udzielane są w godzinach od 08:00 do 18:00. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.

b.      Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście (bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie),  telefonicznie : (Gabinet: +48 887 700 700 / Recepcja Etermed: 58 320 26 00) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@chirurgiaplastyczna.pl. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamość, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

c.       Płatność za udzielone świadczenia następuje z góry przed udzieleniem świadczenia. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.

 

d.      Gabinet akceptuje następujące formy płatności:

- gotówka;

- przelew bankowy;

- karta kredytowa/płatnicza.

 

2.      Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany  jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.

 

3.      Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:

a.      rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b.      dokonanie zapłaty za świadczenia,

c.       wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

d.      udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;

e.      pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.


§ 7.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

1.      Gabinet organizuje świadczenia usług medycznych  w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2.      Świadczenia usług medycznych udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.      Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań personelu administracyjnego Gabinetu. Personel administracyjny ustala termin wizyty lub zabiegu wg. kolejności zgłaszania się pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza wizyt, zabiegów oraz godzin pracy. Dodatkową funkcją umówienia się na wizytę online to możliwość samodzielnej rejestracji poprzez portal internetowy znanylekarz.pl .

4.       Zakres pytań zadawanych pacjentowi podczas rejestracji powinien dotyczyć następujących danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji pacjent jest również zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. Przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą RODO.

5.      Personel administracyjny Gabinetu, na życzenie pacjenta, powinien udzielić informacji dotyczących zakresu świadczonych usług i wykonywanych zabiegów oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych terminów wizyt i zabiegów, a także informacji dotyczących aktualnie obowiązującego standardowego cennika usług.

6.      Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:

1)      jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;

2)      w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 7;

3)      w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;

4)      w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;

5)      w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gabinetu.

 

§ 8.

Polityka jakości

1.      Świadczenia usług medycznych w Gabinecie są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

2.      Świadczenia usług medycznych udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

3.      Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

4.      Wszelkie urządzenia używane w Gabinecie posiadają odpowiednie licencje, atesty, a produkty odpowiednie daty ważności.

 

§ 9.

Dokumentacja medyczna

1.      Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.

2.      Gabinet zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 10.

Prawa i obowiązki pacjenta

1.      Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

2.      Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.

3.      Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.

4.      Pacjent ma obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień Regulaminu;

2)      przestrzegania zasad higieny osobistej;

3)      przestrzegania praw innych pacjentów;

4)      szanowania mienia Gabinetu.

5.      Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:

1)      spożywanie alkoholu;

2)      palenie tytoniu, w tym e-papierosów;

3)      wprowadzanie zwierząt;

4)      akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

 

§ 11

Kierownictwo Gabinetu

1.      Działalnością Gabinetu, kieruje kierownik Gabinetu (Paweł Szychta, Magdalena Szychta).

2.      Kierownik prowadzi sprawy Gabinetu i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.      Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.

4.      Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Gabinetem oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.

5.      Do zadań Kierownika podmiotu należy:

a) Kierowanie działalnością podmiotu wykonującego działalność leczniczą podmiotu leczniczego, b) Reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz,

c) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania podmiotu i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności,

d) Zarządzanie mieniem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

e) Ustanawianie wewnętrznych aktów normatywnych,

 f) Prowadzenie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) Udzielanie pełnomocnictw pracownikom w ramach obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień,

h) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotu leczniczego,

i) Nadzorowanie i koordynowanie pracy bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych,

 j) Udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień od pracy dla pracowników bezpośrednio podległych,

k) Prowadzenie nadzoru nad zapewnieniem ciągłości pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem zastępstw na czas nieobecności pracownika,

l) Zabezpieczanie odpowiedniego doboru kadr na poszczególnych stanowiskach pracy,

m) Podpisywanie pism delegowanych na zewnątrz, w tym: - organów administracji państwowej, - będących umowami formalno-prawnymi, zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi, kadrowopłacowymi, - do użytku wewnętrznego, w tym: zarządzenia regulujące podstawowe problemy, wymagające trwałych ustaleń w oparciu o jednolite zasady oraz problemy jednorazowe o zasadniczym znaczeniu, polecenia służbowe o charakterze jednorazowym ściśle adresowanym, zabezpieczające wykonanie zadań dużej wagi (nie ustalają one trwałych zasad organizacyjnych), pisma ogólne, podające określone fakty i informacje do wiadomości pewnej kategorii adresatów (komunikaty, zawiadomienia, itp.), instrukcje, wytyczne, regulaminy, będące przepisami ustalającymi w sposób trwały szczegółowe zasady i tryb postępowania.

n). Umocowani pracownicy upoważnieni są do podpisywania pism w zakresie działania kierowanych przez nich gabinetów i pracowni.

o) Współpraca ze Specjalistą ds. BHP i Księgową,

p) Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zapewnienie pracownikom szkolenia w tym zakresie,

q) Przekazywanie dokumentów do innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych lub instytucji na ich żądanie i czuwanie nad zwrotem tych dokumentów,

r) Nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań okresowych pracowników oraz badań pracowników dla celów Sanepid,

s) Dbanie o podnoszenie kwalifikacji personelu,

t) Przyjmowanie skarg i wniosków od pacjentów.

 

 2. Do zadań Rejestratorki należy:

a) Rejestrowanie pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) Zakładanie dokumentacji historii zdrowia i choroby, wyjmowanie dokumentacji zgłaszających się pacjentów, porządkowanie i umieszczanie jej w kartotece po zakończeniu przyjęć przez lekarza, c) Udzielanie osobom zgłaszającym się wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz o rodzajach i warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych,

d) Sprawdzanie uprawnień do świadczeń zgłaszających się osób,

e) Kierowanie zgłaszających się i odnoszenie ich dokumentacji do właściwych poradni, gabinetów,

f) Gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie dokumentów oraz prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej,

g) Prowadzenie terminarza przyjęć pacjentów, którym wyznacza się terminy przyjęć,

h) Ścisła współpraca z lekarzami i personelem medycznym w celu regulowania przyjęć zgłaszających się Pacjentów,

i) Czuwanie nad stanem wyposażenia gabinetów w druki i inne materiały biurowe,

j) Zgłaszanie zapotrzebowania na druki i inne materiały biurowe do Kierownika podmiotu,

k) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz zbieranie i opracowywanie danych statystycznych związanych z działalnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

l) Przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych,

m) Zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób niepowołanych,

n) Dbanie o porządek i zabezpieczenie miejsca pracy,

o) Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji medycznych,

p) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

q) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz ustalonego Regulaminu organizacyjnego,

r) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.

 

3. Do zadań Lekarza należy:

a) Wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,

b) Prowadzenie leczenia,

c) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta,

d) Właściwe i racjonalne gospodarowaniem lekami i materiałami medycznymi.

e) Dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego,

f) Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń,

 g) Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta,

h) Współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w placówce w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem,

i) Prowadzenie oświaty w zakresie posiadanej specjalizacji,

j) Ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

k) Taktowne i życzliwe zachowanie się w stosunku do zgłaszających się osób,

l) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

m) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz ustalonego Regulaminu Organizacyjnego,

n) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.


§ 12.

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1.      W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Gabinet współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

2.      Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

 

§ 13.

Monitoring wizyjny pomieszczeń

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Gabinetu prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.

2.      Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

3.      Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Gabinet przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.

4.      Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5.      Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6.      Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.      Kierownik Gabinetu informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Gabinetu.


§ 14.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.

2.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

 

 

Kierownik Gabinetu: Paweł Szychta, Magdalena Szychta

Ekspert

Poznaj bliżej
naszego Eksperta

Sprawdź